ຄະນະສະເພາະກິດອອກຂໍ້ຕົກລົງ ກຽມການເປີດເຂດທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ປອດໄພຈາກໂຄວິດ -19

ຄະນະສະເພາະກິດອອກຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາແຜນປະຕິບັດງານຕົວຈິງ ສໍາລັບການເປີດເຂດທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພຈາກພະຍາດ COVID-19 ໃນ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະເລີ່ມປະຕິບັດເດືອນມັງກອນ 2022

..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *