ຮັກແມ່ແຊຮຕໍ່ໆ

ເຈົ້າສູດມົນ ແຕ່ນິນທາ

ເຈົ້າທຳທານ ແຕ່ເອົາປຽບ

ເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ ແຕ່ດູຖູກຄົນ.

ເຈົ້າໂຕສະອາດ ແຕ່ເຈົ້າໃຈດໍາ

ເຈົ້າບໍ່ແທ້ນ ແຕ່ເຈົ້າຫາມິດແທ້

ເຈົ້າທຳກຸສົນ ແຕ່ໝາຍຊື່ສຽງ

ເຈົ້າມີທຸກສິ່ງ ແຕ່ບໍ່ຄິດແບ່ງປັນ.

ເຈົ້າເບິ່ງແຍງຄົນອື່ນ ແຕ່ຫ່າງເຫັນພໍ່ແມ່

ເຈົ້າງົດເນື້ອສັດ ແຕ່ຂົມເຫັງເພື່ອນມະນຸດ

ເຈົ້າຫາເຈົ້າບໍ່ເຫັນ ແຕ່ກໍຫາເຈົ້າເຫັນ

ບ່າງຄັ້ງເຮົາອາດທຳຮ້າຍຈິດຄົນອື່ນ ແລະ ຄົນອື່ນ ສັດອື່ນໆດ້ວຍບໍ່ຮູ້ຕົວ ເພາະສະນັ້ນເຮົາຄວນເບີ່ງວ່າຄວນບໍ່ຄວນ.

Unlock English 📚📚📚 🥰🥺🙃

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *