👏 ໃນວັນທີ 30 ພະຈິກ 2021 ທ່ານ ເອກອັກຄະລະຖະທູດ ທ່ານ ດຣ. ປີເຕີ ເອັມ.

👏 ໃນວັນທີ 30 ພະຈິກ 2021 ທ່ານ ເອກອັກຄະລະຖະທູດ ທ່ານ ດຣ. ປີເຕີ ເອັມ.

ເຮມ໋ອນ ໄດ້ມອບຮັບ ຕູ້ບັນທຸກ ເຂົ້າສານທີ່ເສີມວິຕາມິນ ແລະ ທາດບໍາລຸງ, ໝາກຖົ່ວເລນເທລ, ປາກະປ໋ອງ ແລະ ນໍ້າມັນສໍາລັບປຸງແຕ່ງອາຫານທີ່ມີທາດບໍາລຸງ ຈໍານວນ 93 ຕູ້ຄອນເທນເນີ້ ໃຫ້ແກ່ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ທ່ານ ດຣ. ສີສຸກ ວົງວິຈິດ ທີ່ ສາງອາຫານ ຂອງອົງການອາຫານໂລກ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ບັນດາສະບຽງອາຫານເລົ່ານີ້ ຈະຖືກນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການ ກະກຽມອາຫານທ່ຽງທີ່ມີໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ ຈໍານວນ 63,000 ຄົນ ໃນທົ່ວ ສປປລາວ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ ປີ 2008, ໂຄງການ ແມັກກາວັນດໍ ອາຫານ ເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງເດັກນ້ອຍ ຂອງລັດຖະບານ ປະເທດອາເມລິກາ, ທີ່ໄດ້ຮັບການບໍລິຫານໂດຍ ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແຫ່ງປະເທດອາເມລິການ, ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແກ່ໂຄງການອາຫານໃນໂຮງຮຽນຂອງອົງການອາຫານໂລກ ໃນປະເທດລາວຕະຫຼອດມາ, ໂດຍການປະກອບສ່ວນທັງໝົດປະມານ 85 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດອາເມລິກາ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນຄັ້ງນີ້ ລວມມີ ເຂົ້າທີ່ເສີມວິຕາມິນ ແລະ ທາດບໍາລຸງ ຈໍານວນ 1,300 ໂຕນ, ໝາກຖົ່ວເລນເທວ ຈໍານວນ 230 ໂຕ, ປາກະປ໋ອງ ຈໍານວນ 130 ໂຕນ ແລະ ນໍ້າມັນທີ່ມີທາດບໍາລຸງສໍາລັບປຸງແຕ່ງອາຫານ ຈໍານວນ 110 ໂຕນ. ບັນດາອາຫານເລົ່ານີ້ ຈະໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ສໍາລັບ ນັກຮຽນໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ໃນ 718 ແຫ່ງ ໃນ 18 ເມືອງບູລີມະສິດ ທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ ຈາກ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ຖ້າບໍ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອໃນຄັ້ງນີ້ ເດັກຫຼາຍໆຄົນແມ່ນໄປໂຮງຮຽນໂດຍບໍ່ໄດ້ກິນອາຫານເລີຍ. ບັນດາຄາບອາຫານຈະໄດ້ຮັບການປະກອບສ່ວນຈາກຊຸມຊົນ ແລະ ສວນຂອງໂຮງຮຽນ ທີ່ລວມມີ ໄຂ່, ບັນດາຜັກຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາພືດຜັກໃບຂຽວ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາໂຮງຮຽນເລົ່ານີ້ ແມ່ນມາໃນຮູບແບບການໃຫ້ເປັນຊຸດໃຫຍ່ລວມ. ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບບັນດາເພື່ອນ ຮ່ວມງານ ກັບ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ອົງການບັນເທົາທຸກ ກາໂຕລິກ (CRS), ອົງການອາຫານໂລກ ໄດ້ມອບຊຸດການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ, ເຊິ່ງລວມມີ ບັນດາຄາບອາຫານໃນໂຮງຮຽນ, ການຕິດຕັ້ງລະບົບນໍ້າສະອາດໃນໂຮງຮຽນ, ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ດ້ານສຸຂະພິບານ ແລະ ອະນາໄມ, ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ບັນດາຊຸມຊົນ ໃນການສ້າງຫ້ອງກິນເຂົ້າ, ສະຖານທີ່ເກັບມ້ຽນເຄື່ອງ ແລະ ຫ້ອງແຕ່ງກິນ, ການສ້າງສວນຄົວໃນໂຮງຮຽນ, ເຮືອນປູກຜັກ ແລະ ບັນດາໜອງປາ ຂອງຊຸມຊົນ, ລວມທັງບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີ່ສົ່ງເສີມການຮຽນໜັງສື. ອົງການອາຫານໂລກ ຍັງໄດ້ມອບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານ ກະສິກໍາ ແລະ ນະໂຍບາຍ ໃຫ້ແກ່ ບັນດາຊຸມຊົນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນ.

“ຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການອາຫານໃນໂຮງຮຽນແມ່ນເປັນຫຼັກຖານທີ່ຊັດເຈນ. ໃນສອງສາມອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ອົງການອາຫານໄດ້ມອບຮັບບັນດາໂຮງຮຽນ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ໂຄງການອາຫານໃນໂຮງຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາໃນເມື່ອກ່ອນ ໃຫ້ແກ່ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ພວກເຮົາໝັ້ນໃຈວ່າ ໂຄງການນີ້ແມ່ນສົ່ງເສີມການວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍລາວ,” ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ເອກອັກຄະລະຖະທູດ ແຫ່ງປະເທດ ອາເມລິກາ ທ່ານ ເຮມ໋ອນ.

ປີນີ້ ໄດ້ຂີດໝາຍ ຄົບຮອບ 5 ປີ ແຫ່ງການຮ່ວມມືແບບກວມລວມສະຫະອາເມລິກາ – ສປປ ລາວ, ແລະ ປະເທດອາເມລິກາ ຍັງຍຶດໝັ້ນໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອປັບປຸງວຽກງານໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບ ໃນ ສປປ ລາວ.

ອາຫານໃນໂຮງຮຽນແມ່ນເຮັດໃຫ້ອັດຕາເຂົ້າຮຽນເພີ້ມຂື້ນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນດົນຂື້ນ.

ການລົງທຶນ ໃສ່ເລື້ອງໂພຊະນາການ, ສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາຂອງເດັກນ້ອຍຢູ່ໃນລະຫວ່າງໄວເດັກ ຈົນເຖິງໄວໝຸ່ມ, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ ເດັກນ້ອຍເລົ່ານີ້ເຂົ້າເຖິງໂອກາດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ເພື່ອທຶນຮອນດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ລຶບລ້າງວົງຈອນຂອງການຂາດສານອາຫານທີ່ສືບທອດມາຈາກລຸ້ນ ສູ່ ລຸ້ນ.

ຍ້ອນອາຫານທີ່ມີໂພຊະນາການທີ່ດີ, ບັນດາຄອບ ຄົວ ແລະ ບັນດາຊຸມຊົນ ເລີ້ມເຫັນຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຮງຮຽນ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນໄລຍະຍາວ.

ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ, ອົງການອາຫານໂລກ ໄດ້ເພີ້ມວີຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດໃສ່ໃນເຂົ້າ ສໍາລັບໂຄງການອາຫານໃນໂຮງຮຽນຂອງ ອົງການເອງ. ບັນດາສານອາຫານ ເຊັ່ນວ່າ ບັນດາວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດຕ່າງໆ ແມ່ນໄດ້ຖືກຕື່ມເຂົ້າໃສ່ໃນເຂົ້າ, ເຊິ່ງມັນຈະບໍ່ມີຜົນເຮັດໃຫ້ລົດຊາດຂອງມັນປ່ຽນໄປ, ແຕ່ ມັນຈະມີຜົນກະທົບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ໃນການຊ່ວຍໃນ ການລຶບ ລ້າງທຸກຮູບແບບຂອງການຂາດສານອາຫານ.

ຄຽງຄູ່ກັບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ອົງການອາຫານໂລກໃນຕອນນີ້ ແມ່ນໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ຜະລິດທ້ອງຖິ່ນ ໃນການເພີ້ມທາດວິຕາມິນ ແລະ ສານອາຫານໃສ່ເຂົ້າ ຢູ່ໃນປະເທດລາວ, ດ້ວຍຈຸດປະສົງເພື່ອສະໜອງ ເຂົ້າທີ່ເສີມທາດດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ ເຂົ້າໃນໂຄງການອາຫານ ໃນໂຮງຮຽນທີ່ໄດ້ດໍາເນີນມາໃນໄລຍະກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວ.

“ໂຄງການອາຫານໃນໂຮງຮຽນທີ່ກຸ້ມຕົ້ນເອງທຸກຢ່າງໂດຍລັດຖະບານ ແມ່ນເປັນເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາ,” ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ຢານ ເດລບາເຣີ, ຜູ້ອໍານວຍການ ແລະ ຕາງໜ້າ ອົງການອາຫານໂລກ ປະຈໍາ ສປປລາວ.

“ໃນເວລາທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ທາງດ້ານງົບປະມານ ເນື່ອງຈາກ ພະຍາດໂຄວິດ -19, ພວກເຮົາມີຄວາມດີໃຈທີ່ໄດ້ເຫັນ ລັດຖະບານຂອງ ສປປລາວ ອຸທິດຕົນເພື່ອສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບພວກເຮົາ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຮ່ວມກັນນີ້.

ການໃຫ້ບູລິມະສິດ ເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍກັບຄືນເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ໂຮງຮຽນ ເພື່ອເປັນບ່ອນສໍາລັບການປັບປຸງສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ແມ່ນເປັນກຸນແຈທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄົນຮຸ່ນໃໝ່ ທີ່ແຂງແຮງກວ່າເກົ່າ,” ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *