ໜັງສືຊີ້ແຈງ:ຈາກທະຄານການຄ້າ(ເລື່ອງ:ການປັບປຸງເງື່ອນໄຂການຊໍາລະຍອດນໍາໃຊ້ບັດເຄຼດິດແລະຊື້-ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ)

ໜັງສືຊີ້ແຈງ : ຈາກທະຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ)

ເຖິງ : ລູກຄ້າຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ທີ່ນັບຖື,

ເລື່ອງ : ຊີ້ແຈງຕໍ່ກັບການປັບປຸງເງື່ອນໄຂການຊໍາລະຍອດນໍາໃຊ້ບັດເຄຼດິດ ແລະ ຊື້-ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ.

ລາຍລະອຽດມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ທີ່ມາ:BCEL Bank

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *