ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຈຳນວນຫຼາຍຄົນ

ດວ່ນ,ມີຈຳນວນຈຳກັດ ? ບໍລິສັດ ບໍລິສັດ ດອກງິ້ວຄໍາ ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຢູ່ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ :

ຈຳນວນຫລາຍ, ອາຍຸ 18-50 ປີ ບໍຈຳກັດເພດ, ບໍຈຳກັດລະດັບການສືກສາ, ເງິນເດືອນດີ, ສົນໃຈຕິດຕໍ່ພົວພັນ ຂໍມູນໂທລະສັບ 020 58062930

1. ພະນັກງານສ້າງວີດີໂອ ຈຳນວນ 5 ຄົນ , ເງິນເດືອນເລີມ 6,120,000 -7,820,000 ກີບ.

2. ຊ່າງໄມ້ ຈຳນວນ 10 ຄົນ, ເງິນເດືອນ 3,400,000 – 5,100,000 ກີບ.

3. ຊ່າງຈອດເຫຼັກ ຈຳນວນ 5 ຄົນ , ເງິນເດືອນ 5,100,000 – 6,800,000 ກີບ.

4. ພະນັກງານປູກຝັງ ຈຳນວນ 75 ຄົນ , ເງິນເດືອນ 2,550,000 – 4,250,000 ກີບ.

5. ກໍໍາມະກອນທົ່ວໄປ ຈຳນວນ 92 ຄົນ, ເງິນເດືອນ 2,720,000 – 4,420,000 ກີບ.

6. ຊ່າງກໍ່ດິນຈີ່ ແລະ ປູກະເບື້ອງ ຈຳນວນ 53 ຄົນ, ເງິນເດືອນ 3,400,000 – 5,100,000 ກີບ.

7. ພະນັກງານລ້ຽງສັດ ຈຳນວນ 25 ຄົນ, ເງືນເດືອນ 2,550,000 – 4,250,000 ກີບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *