ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ-ຄູອາຈານ ມີ 65 ກໍລະນີ.

ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ຕາມສະຖານທີ່ ເຮັດວຽກ, ສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ

1. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ/ຄູອາຈານ ມີ 65 ກໍລະນີ.

2. ຄ້າຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ມີ 8. ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 13 ກໍລະນີ (ນັກສຶກສາ | 49 ກໍລະນີປ້ອງກັນສູນກາງ: 5)

3. ກໍາມະກອນ ມີ 43 ກໍລະນີ (ແຄມຄົນງານ 9. ພະນັກງານລັດ ມີ 9 ກໍລະນີ ເສດຖະກິດ: 3)._.10. ໂຮງແຮມ,ຮ້ານອາຫານ ມີ 7 ກໍລະນີ

4. ພະນັກງານທີ່ບໍ່ລະບຸສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ມີ 39 11. ນັກບວດ ມີ 6 ກໍລະນີ (ວັດສະພັງມຶກ) , ກໍລະນີ12. ຊາວນາ-ຊາວສວນ ມີ 5 ກໍລະນີ

5. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ/ເອກະຊົນ/ທະນາຄານ ມີ 13. ພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ ມີ 5 ກໍລະນີ [31 ກໍລະນີ (ບໍລິສັດສຸວັນນີ: 2, ບໍລິສັດຢາເລກ 3: – 14. ພະນັກງານສະຖານທູດ ມີ 1 ກໍລະນີ (C 2, ບໍລິສັດລາວໂທລະຄົມ: 1)ສະຖານທູດອາເມລິກາ)

6. ໂຮງງານ ມີ 28 ກໍລະນີ (ໂຮງງານເຈຍລະໄນເພັດ: 15. ຫວ່າງງານ ມີ 152 ກໍລະນີ (ຜູ້ເຖົ້າ: 18) ່18, ໂຮງງານຕັດຫຍິນທ່າມວ່ງ: 1, ໂຮງງານເຫຼັກຊຽງ 16. ເດັກ ມີ 30 ກໍລະນີ | ຄວນ: 1) .17. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 15 ກໍລະນີ.

7. ພະນັກງານທະຫານ ມີ 17 ກໍລະນີ (ກອງ 18. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 77 ກໍລະນີ | ບັນຊາການ ທະຫານອາກາດ: 7)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *