ປູກ “ອະໂວຄາໂດ” ສ້າງລາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 300.000.000 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ

ປູກ “ອະໂວຄາໂດ” ສ້າງລາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 300.000.000 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ.

ຕາມການຊອບຖາມຕົວຈິງຂອງຜູ້ປູກ ເມືອ 50 ປີທີແລັວແມ່ນຈະປູກເຂົ້າໄຮ່ ແລະ ມີຊາວກະເສດມາເຫັນກໍໄດ້ແນະນຳການສ້າງທາງນ້ຳ ແລະ ສ້າງ.

ອາງເກັບນ້ຳໃຫ້ ແລະເນາະນຳໃຫ້ປູກ “ອະໂວຄາໂດ” ເພື່ອຄືນພື້ນປາ ຕອນທຳອິດມີພຽງ 5 ຕົ້ນ ແລະ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕໍ່ມາຈົນຮອດທຸກມືນີ້.

ຈະມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດຫຼາຍກ່ວາ 20 ໄຮ່ 2000 ກວ່າຕົ້ນ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 20 ສາຍພັນ.

ລາຍໄດ້ຂອງສວ່ນປະຈຸບັນຈະແມ່ນຫຼາຍ 300 ລ້ານຕໍ່ປີ ຂໍດິຂອງການປູກ “ອະໂວຄາໂດ”

ແມ່ນໄດ້ຢູ່ນຳຄອບຄົວ ແລະ ຄືນປາໃຫ້ທຳມະຊາດເປັນພື້ນທີ່ສີຂຽວຂື້້ນ.

ປູກ “ອະໂວຄາໂດ” ຕອ້ງໃຊ້ເວລາຖ້າດົນ ແລະ ໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີ ແຕ່ເມືອໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດກໍຄຸ້ມຄ່າກັບເວລາທີ່ເສຍໄປ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *