ຝາກເຕືອນ..!ແມ່ຄ້າອອນລາຍ ໂຄສະນາສິນຄ້າເກີນຈິງ ຈະໄດ້ຮັບໂທດ

ຂໍຝາກເຖິງນ້ອງໆນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການໂຄສະນາ, ພະນັກງານຂາຍ ຄວນສຶກສາລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ ທີ່ໂຄສະນາ ວ່າຖືກຕ້ອງ ຫຼື ເກີນຄວາມເປັນຈິງ ຫຼື ບໍ່?

ກັນໄວ້ດີກວ່າແກ້.ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງ ການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຕ່າງໆ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນກັບທ່ານ, ທຸລະກິດ, ຊັບສິນ, ກຽດສັກສີ ຊື່ສຽງ ແລະ ຜົນສະທ້ອນອື່ນໆທີ່ຕາມມາ.

ຕາມມາດຕາ 305 ຂອງ ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ກໍານົດວ່າ: “ບຸກຄົນໃດ (ນິຕິບຸກຄົນ: ບໍລິສັດ…) ຫາກໂຄສະນາສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ ເກີນຄວາມເປັນຈິງ ຫຼື ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໂດຍເຈດຕະນາ ຊຶ່ງກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ສາມເດືອນ ຫາ ສາມປີ ຫຼື ດັດສ້າງໂດຍບໍ່ຕັດອິດສະຫຼະພາບ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 5.000.000 ກີບ ຫາ 20.000.000 ກີບ. (ທີ່ມາ: https://bit.ly/3mIzHjO)ຈາກບົດບັນຍັດຂອງມາດຕາດັ່ງກ່າວ ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ຜູ້ທີ່ຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາ ຕາມທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນກໍຕໍ່ເມື່ອຄົບ 4 ເຄື່ອງໝາຍອົງປະກອບ ຕໍ່ໄປນີ້:

1) ເປັນບຸກຄົນທີ່ມີກະສຽນອາຍຸແຕ່ 15 ປີຂຶ້ນໄປ ແລະ ບໍ່ເປັນບ້າເສຍຈິດ ຫຼື ເປັນນິຕິບຸກຄົນ (ບໍລິສັດ…) ທີ່ຈົດທະບຽນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

2) ໄດ້ໂຄສະນາສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ ເກີນຄວາມເປັນຈິງ ຫຼື ບໍ່ຖືກຕ້ອງ;

3) ເປັນການກະທໍາໂດຍເຈດຕະນາ (ທັງໆທີ່ຮູ້ວ່າ ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ດີ ຫຼື ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ເກີນຄວາມເປັນຈິງ ແຕ່ກໍຍັງຈົງໃຈໂຄສະນາ)

(4) ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຸປະໂພກ ຫຼື ຜູ້ບໍລິໂພກ.ສໍາລັບການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍນີ້ ແມ່ນຂຶ້ນກັບ ຜົນເສຍຫາຍຕົວຈິງ ທາງດ້ານຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ກຽດສັກສີ ແລະ ຊັບສິນ (ສໍາລັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ທາງດ້ານຊັບສິນແມ່ນ ມີມູນຄ່າເກີນກວ່າ 50.000.000 (ຫ້າສິບລ້ານ) ກີບ ຂຶ້ນໄປ) ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 63 ຂອງ ປະມວນກົດໝາຍ ອາຍາ ສະບັບດັ່ງກ່າວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:– https://bit.ly/3mIzHjO– https://bit.ly/3yrU5b2

Cr: ນັກທຸລະກິດ New CEO Laos

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.