ປະກາດ! ຮີບສະໝັກດ່ວນ ພໍ່ຄົວແມ່ຄົວຕາມແຕ່ລະຈຸດສະຖານນີລົດໄຟ

ຕ້ອງການພະນັກງານປະຈໍາສະຖານີລົດໄຟ ແຕ່ລະຈຸດຄື: ໂທ/ແອັບ: 020 5533 789/ 030 980 5916 ສະຖານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ຫຼັກ 16 ດອນຫນູນ)

1. ພໍ່ຄົວ/ແມ່ຄົວ ອາຫານຈີນ 1 ເງິນເດືອນ (6.000.000 ກີບ) ຕ້ອງມີປະສົບການ 2. ພໍ່ຄົວ/ແມ່ຄົວລາວ 1 ເງິນເດືອນ (3-4.000.000ກີບ) ຕ້ອງມີປະສົບການ 3. ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ 2 ເງິນເດືອນ 1,600.000ກີບ

4. ແມ່ບ້ານ: 2 ເງິນເດືອນ (1.400.000 ກີບ) 5. ຍາມ ເງິນເດືອນ 3 ເງິນເດືອນ (1.500.000 ກີບ)

ສະຖານີ ວັງວຽງພໍ່ຄົວ/ແມ່ຄົວ ອາຫານຈີນ 1 ເງິນເດືອນ (6.000.000 ກີບ) ຕ້ອງມີປະສົບການ

ພໍ່ຄົວ/ແມ່ຄົວລາວ: 1 ເງິນເດືອນ (3-4.000.000ກີບ) ຕ້ອງມີປະສົບການ

ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ: 2 ເງິນເດືອນ 1.600.000ກີບ 2 ເງິນເດືອນ (1.400.000 ກີບ)

ແມ່ບ້ານ-ຍາມ ເງິນເດືອນ: 3 ເງິນເດືອນ (1.500.000 ກີບ)
ສະຖານີຫຼວງພະບາງ 1. ພໍ່ຄົວ/ແມ່ຄົວ ອາຫານຈີນ 1 ເງິນເດືອນ (6.000.000 ກີບ) ຕ້ອງມີປະສົບການ

2. ພໍ່ຄົວ/ແມ່ຄົວລາວ 1 ເງິນເດືອນ (3-4.000.000ກີບ) ຕ້ອງມີປະສົບການ 3. ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ 2 ເງິນເດືອນ 1,600,000ກີບ

4. ແມ່ບ້ານ: 2 ເງິນເດືອນ (1.400.000 ກີບ) 5. ຍາມ ເງິນເດືອນ 3 ເງິນເດືອນ (1.500.000 ກີບ)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *