News

ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 20 ກໍລະນີ

ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ຕາມສະຖານທີ່ ເຮັດວຽກ, ສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ..591 ກໍລະນີ, ເຂົ້າ02

1. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ/ຄູອາຈານ ມີ 87 ກໍລະນີ 2. ຄ້າຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ມີ 58 |ກໍລະນີ (ຕະຫລາດສີໄຄ: 3, ຕະຫຼາດໄຊສະຫວ່າງ: 2, ່ Iຕະຫຼາດືງທາດຫລວງ: 1)

3. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ/ເອກະຊົນ/ທະນາຄານ ມີ31 ກໍລະນີ (ບໍລິສັດລິນທອງກໍ່ສ້າງຂົວທາງ: 5, ລັດ. – ວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ: 2,ນັກຂ່າວວຽງຈັນທາມ: 1, ບໍ |ລີສັດ Unitel: 1, ບໍລິສັດສິ້ນເຊື້ອກຸງສີ: 1, ບໍລິສັດ CSC: 1 )

4. ສະມາຄົມສຸຂະພາບຊຸມຊົນແລະການມີສວ່ນຮ່ວມ ມີ 28 ກໍລະນີ 5. ໂຮງງານ ມີ 16 ກໍລະນີ (ໂຮງງານມັດສະຄອດ: 11, ໂຮງງານໄທເທUລາວ: 1, ໂຮງງານທຣີໂອ: 1, ໂຮງງານພູ ່ມີລະjະ: 1, ໂຮງງານ CKL:1, ໂຮງງານ Intimate: 1).

6. ພະນັກງານທະຫານ 23 ກໍລະນີ (ວິທະຍາຄານກົມມະ ຕໍ: 1, ກອງບັນຊາການນະຄອນຫຼວງ: 3) 7. ພະນັກງານທີ່ມໍລະບຸສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ມີ 15 |ກໍລະນີ

8. ພະນັກງານລັດ 11 ກໍລະນີ 9. ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 20 ກໍລະນີ (ກອງບັນຊາການ | ່ເຄື່ອນທີ່: 4, ກົມໃຫຍ່ການເມືອງ: 2)10. ພະນັກງານທະນາຄານ ມີ 6 ກໍລະນີ (ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດ: 5, ທະນາຄານ JDB: 1) 11. ພະນັກງານໂຮງແຮມ/ຮ້ານອາຫານ ມີ 4 ກໍລະນີ (ຮ້ານອາຫານ MK: 1, ໂຮງແຮມ Landmark: 1).

12. ຂະແຫນງສາທາ ມີ 2 ກໍລະນີ (ໂຮງຫມໍທະຫານ ນຄຣູ: 1)13. າມະກອນ ມີ 45 ກໍລະນີ 14. ຊາວນາ-ຊາວສວນ ມີ 4 ກໍລະນີ

15. ຫວ່າງງານ ມີ 69 ກໍລະນີ (ຜູ່ເຖົ້າ: 5) _16.ເດັກຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີ ມີ 18 ກໍລະນີ 17. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 84 ກໍລະນີ | 18. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 68 ກໍລະນີ.

ຊົມຄຼິບ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button