News

ຂ່າວດີ ແຊບອກຕໍ່ ຮັບຊື້

ຮັບຊື້ ປອງເບຍ 15,000₭/kg ເຈ້ຍແກັດ 2,300k/kg ເຫລັກເສດ 1,000-3,xxx ₭/kg.

(ລາຄານີ້ແມ່ນມາຂາຍຢູ່ຫນ້າຮ້ານ) ຖ້າໄປເອົາແມ່ນອີກລາຄາຫນື່ງ#ຮັບຊື້ບໍ່ອັ້ນ#ລາຄາວັນທີ່ 03/11/2021

ຮ້ານເຫລັກເສດວຽງຈະເລີນ ເປີດ ທຸກມື້ ວັນຈັນ-ວັນທິດ 06:00-20:00ສົນໃຈໂທ: 020 77999432

ທີ່ມາ.

ຮັບຊື້ ປອງເບຍ 15,000₭/kg ເຈ້ຍແກັດ 2,300k/kg ເຫລັກເສດ 1,000-3,xxx ₭/kg (ລາຄານີ້ແມ່ນມາຂາຍຢູ່ຫນ້າຮ້ານ) ຖ້າໄປເອົາແມ່ນອີກລາຄາຫນື່ງ#ຮັບຊື້ບໍ່ອັ້ນ#ລາຄາວັນທີ່ 03/11/2021

ຮ້ານເຫລັກເສດວຽງຈະເລີນ ເປີດ ທຸກມື້ ວັນຈັນ-ວັນທິດ 06:00-20:00ສົນໃຈໂທ: 020 77999432

ຮັບຊື້ ປອງເບຍ 15,000₭/kg ເຈ້ຍແກັດ 2,300k/kg ເຫລັກເສດ 1,000-3,xxx ₭/kg (ລາຄານີ້ແມ່ນມາຂາຍຢູ່ຫນ້າຮ້ານ) ຖ້າໄປເອົາແມ່ນອີກລາຄາຫນື່ງ#ຮັບຊື້ບໍ່ອັ້ນ#ລາຄາວັນທີ່ 03/11/2021📍ຮ້ານເຫລັກເສດວຽງຈະເລີນ ເປີດ ທຸກມື້ ວັນຈັນ-ວັນທິດ 06:00-20:00ສົນໃຈໂທ: 020 77999432

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button