ວັນທີ 31.10.2021 ແຂວງອຸດົມໄຊ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ +59 ຄົນ.

ນັກຮຽນ 55 ຄົນ ຢູ່ໂຮງຮຽນລ້ຽວເປີຍ ແຂວງອຸດົມໄຊ.

ວັນທີ 31.10.2021 ແຂວງອຸດົມໄຊ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ +59 ຄົນ.

59 ຄົນຕິດເຊື້ອພາຍໃນ ໃນນັ້ນມີນັກຮຽນ 55 ຄົນ,ອາຈານສອນຈຳນວນ 4 ຄົນ ຢູ່ພາຍໃນ2 ຫ້ອງ ຄື ຫ້ອງ ປ5/1 ແລະ ປ5/2 ຢູ່ໂຮງຮຽນລ້ຽວເປີຍ ແຂວງອຸດົມໄຊ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *