ໂອກາດດີມາແລ້ວ ໃຜກຳລັງຊອກຫາວຽກ ຮີບສະໝັກດ່ວນ ລິດເຄຶ່ອງ ປະເທດຍີ່ປຸນ

ຮັບສະໝັກງານໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ

ໃຜສົນໃຈໄປເລີຍ ລີດເຄື່ອງ ເງິນເດືອນພື້ນຖານ 1400$ ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ສົນໃຈລາຍລະອຽດຕາມພາບດ້ານລຸ່ມ.

ເງີຶ່ອນໄຂສະໝັກງານ

-ເພດ: ຍິງ-ຊາຍ

-ອາຍຸ 20-30 ປີ (ໂສດ ຫຼີຶ ແຕ່ງງານບໍ່ຈຳກັດ)

-ລວງສູງ 1.58cm ຂີຶ້ນໄປ

-ລະດັບການສຶກສາ ຈົບມັດທະຍົມຕົ້ນຂີຶ້ນໄປ

-ສຸຂະພາບ ແຂງແຮງ, ດຸໝັ້ນ, ອົດທົນ, ຫ່າງກັນ ແລະ ລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ

ລາຍລະອຽດອ່ານລຸ່ມນີ້

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *