ໃຜມີລົດເຖື່ອນຮີບໄປແຈ້ງເສຍພາສີດ່ວນຖ້າກາຍກໍານົດຈະຖືກປັບໃໝໜັກ

ແຈ້ງເຖິງ: ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ພາຍໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ເລື່ອງ: ການແກ້ໄຂ ຍານພາຫະນະນໍາເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ ທີ່ມີໄວ້ໃນຄອບຄອງ, ນໍາໃຊ້ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ.

ອີງຕາມ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍພາສີ ສະບັບເລກທີ: 81/ສພຊ, ລົງວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2020; ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 2059/ກງ, ລົງວັນທີ 29 ເມສາ 2021 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມພາສີ;

ອີງຕາມ ແຈ້ງການແນະນໍາຂອງກົມພາສີ ສະບັບເລກທີ 05041/ກພສ, ລົງວັນທີ 8 ຕຸລາ 2021 ກ່ຽວກັບ ການຂຶ້ນບັນຊີ ຍານພາຫະນະນໍາເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ ທີ່ມີໄວ້ໃນຄອບຄອງ, ນໍາໃຊ້ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ພະແນກ ສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ປາບປາມການລັກລອບຫນີພາສີ ຂໍແຈ້ງມາຍັງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຜູ້ທີ່ຄອບຄອງ, ນໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະນໍາເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໃຫ້ນໍາເອົາເອກະສານ ແລະ ຍານພາຫະນະຕົວຈິງ

ມາແຈ້ງຂຶ້ນບັນຊີ ກັບພະແນກ ສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ປາບປາມການລັກລອບຫນີພາສີ ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ທີ່ໄດ້ມາຂອງຍານພາຫະນະ ແລະ ກວດກາສະພາບເຕັກນິກ ຍານພາຫະນະຕົວຈິງ ເພື່ອແກ້ໄຂ ເສຍ ພາສີ-ອາກອນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດຫມາຍ.

ກໍານົດເວລາຮັບແຈ້ງຂຶ້ນບັນຊີ ຍານພາຫະນະ ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 12 ຕຸລາ 2021 ຫາ 05 ພະຈິກ 2021. ຖ້າ ມາແຈ້ງເກີນເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້ ຫຼື ເຈົ້າຫນ້າທີ່ກວດກາ, ຢືດຍານພາຫະນະ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການບັງຄັບໃຊ້ກົດ ຫມາຍ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາເພື່ອຊາບ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ວຍ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *