News

ສັກວັກຊີນແລ້ວແຕ່ຍັງຕິດ?

ການສັກວັກຊີນໃນ ສປປ ລາວ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ສາມາດສັກໃຫ້ກັບປະຊາຊົນໄດ້ເຖິງ 5 ລ້ານກວ່າຄົນ ແຕ່ກໍມີປະຊາຊົນທີ່ຍັງມີຂໍ້ສົງໃສກ່ຽວກັບການສັກວັກຊີນຢູ່ວ່າ ເປັນຫຍັງເຮົາສັກວັກຊີນແລ້ວ ເຮົາຍັງສາມາດຕິດເຊື້ອໄດ້ຢູ່? ຈາກການຖະແຫຼງຂ່າວຂອງຄະນະສະເພາະກິດໃນວັນທີ 08 ຕຸລາ 2021 ທ່ານ ດຣ.

ພອນປະເສີດ ອຸນາພົມ ໄດ້ລົງລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້: ການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ນີ້ມັນບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອຂອງພະຍາດໂຄວິດໄດ້ 100% ໝາຍຄວາມວ່າຖ້າຫາກພວກເຮົາບໍ່ມີມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນ ພວກເຮົາຍັງມີໂອກາດຕິດເຊື້ອໄດ້ຢູ່.

ແຕ່ຖ້າພວກເຮົາໄດ້ສັກວັກຊີນ ແມ່ນພວກເຮົາຈະມີການສ້າງພູມຕ້ານທານໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍພວກເຮົາຕໍ່ການເຈັບເປັນ ແລະ ການເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້. ເພາະສະນັ້ນ, ຢາກໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈວ່າການສັກວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດນີ້ ແມ່ນການສ້າງພູມຕ້ານທານໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ ບໍ່ແມ່ນການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ.

ສະນັ້ນ, ການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ ພວກເຮົາມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໃສ່ຜ້າອັດປາກ, ອັດດັງ, ລ້າງມືທຸກຄັ້ງ ເວລາໄປຈັບບາຍສິ່ງຂອງຫຍັງຕ່າງໆ ຫຼີກເວັ້ນການຈໍາກັດ, ການຢູ່ຮ່ວມກັນຫຼາຍຄົນ, ຈໍາກັດໄລຍະຫ່າງໃຫ້ມັນໄດ້ ຈຶ່ງປາສະຈາກການຕິດເຊື້ອໄດ້ອັນນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ ເພາະສະນັ້ນ, ການສັກວັກຊີນນີ້ເປັນວິທີທີ່ປ້ອງກັນໄດ້ດີທີ່ສຸດຄືກັນກັບຫຼາຍໆປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດມາແລ້ວ.

ເປັນຫຍັງຄົນທີ່ສັກວັກຊີນບາງຄົນຈຶ່ງຕິດເຊື້ອໄດ້? ກໍຍ້ອນຂຶ້ນກັບພູມຕ້ານທານຂອງແຕ່ລະຄົນເນື່ອງຈາກວ່າພູມຕ້ານທານຂອງແຕ່ລະຄົນບໍ່ຄືກັນບາງຄົນແຂງແຮງ ເມື່ອສັກວັກຊີນເຂົ້າໄປຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການສ້າງທາດກາຍຕ້ານໄວເຮັດໃຫ້ສາມາດຕ້ານໄດ້ ແຕ່ບາງຄົນພູມຄຸ້ມກັນຍັງບໍ່ແຂງແຮງກໍສາມາດຕິດເຊື້ອໄດ້ ແຕ່ການຕິດເຊື້ອມັນຈະບໍ່ມີການສະແດງຮຸນແຮງ ຫຼື ບໍ່ມີອາການເສຍຊີວິດ ນີ້ແມ່ນຜົນດີຂອງການສັກວັກຊີນ. 

ທີ່ມາ: ລາວໂພສ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button