ສະບາຍດີພໍ່ເເມ່ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງເເລະວອນສັງຄົມຜູ້ທີ່ໃຈບູນຫມົດທຸກຄົນ

ສະບາຍດີພໍ່ເເມ່ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງເເລະວອນສັງຄົມຜູ້ທີ່ໃຈບູນຫມົດທຸກຄົນ

ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ ທ້າວດາ່ເນັ້ງວ່າງ ເເລະ ນາງ ເກ່ຍຊົ່ງ ຢູ່ ບ້ານ ໂພນເເຍງ ເມື່ອງ ຄູນເເຂວງຊຽງຂວາງ ປີນີ້

ເຊີ່ງໄດ້ເກີດລູກ ໄດ້ລູກແຜດ3ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າ ໄປບໍ່ໄດ້ວຽກມາຮອບສ່ວນນີ້ຄອບຄົວຂ້າພະເຈົ້າທຸກຍາກຫຼາຍບໍ່ມີເງີນຊິມາຊື້ນົມໃຫ້ລູກເເຝດ3ຄົນກີນສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າທ້າວ

ດ່າເນ້ງວາ່ເເລະນາງ ເກ່ຍ ຊົ່ງ ຈື່ງໄດ້ມາຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫືຼ່ອທັງວອນສັງຄົມຜູ້ໃຈບູນເເລະພໍ່ເເມ່ ອ້າຍ ເອື້ອຍ ນ້ອງ ຫມົດ ທຸກຄົນ ຊ່ວຍ ຄ່າ ນົມ ໃຫ້ ລູກ ເເຜດ3ອ້າຍນ້ອງ.

ເລກ ບັນຊີເເມ່ນ120001496836001 ເບີ້ໂທ

02091515276 ….

Nyob zoo ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa hmoob nyob thob plaws hauv lub qab ntuj no kuv hu ua ntaj neej neeb xeem vaj

kuv poj niam hua ua kiab xeem xyoojwb nyob nrau hau lub zosບ້ານ ໂພນເເຍງ ເມືອງ ຄູນ ແຂວງຊຽງຂວາງ.

xyoo no kuv pojniam wb los tau peb tug me tub khub no ua nrau wb tsis tau tes mus kwv li wb los poob kiag nrau

lub sib hawm tam sim no txom nyem kawg li lawm o yog li no thiaj li xav thov kev pab los tawv peb ib tsoom me kwv tij hmoob nyob thoob plaws hauv qab ntuj no

pab me ntsi mis nrau wb cov me xyuam thiab pab wb o yog leej twg ho pab wb thiab cov me xyuam lawm

xav paub kom ntau tshaj no los hu nrau wb tus xov tooj o 02091515276.02054893270 wb tus leb ບັນຊີyog tus wb muab tso nrau hauv qab no o.

los134120001496836001vam tias peb yog ib haiv hmoob ib lub npe hmoob lawm hnub no kuv txom nyem lawm kuv thiaj tau

thov kev pab los tawv nij txuas tus nyob thob qab ntuj no lawm lo thov nij ho zam txim pub thiab o ua tsaug ..,..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *