ເມືອງຊຽງເງີນ

ຫຼວງພະບາງ: 47 ຄົນຊຸມຊົນທັງໝົດ, ຊື່ງໄດ້ພົວພັນກັບຄົນຕິດເຊື້ອທີ່ໄດ້ລາຍງານຜ່ານມາ: ເມືອງຈອມເພັດມີ 23 ກໍລະນີ (ບ້ານຫ້ວຍຖໍ້າ), ຊື່ງອາຊີບສ່ວນຫລາຍແມ່ນເດັກນ້ອຍ, ນັກຮຽນແລະຊາວສວນ.

ເມືອງຊຽງເງີນມີ 12 ກໍລະນີ, ບ້ານປາກຂັນມີ 10 ກໍລະນີ (ຊື່ງອາຊີບສ່ວນຫລາຍແມ່ນເດັກນ້ອຍ, ນັກຮຽນ, ຊາວສວນ, ພະນັກງານທະຫານມີ 01ກໍລະນີ, ພະນັກງານບໍລິສັດETL ມີ 01 ກໍລະນີ), ບ້ານຊຽງເງິນ ແລະ ບ້ານດອນໂມມີບ້ານລະ 01 ກໍລະນີ,

ເມືອງງອຍມີ 07 ກໍລະນີ, ບ້ານໜອງຂຽວມີ 04 ກໍລະນີ, ບ້ານປາກບາກມີ 02 ກໍລະນີ, ບ້ານປາກງາມີ 01 ກໍລະນີ, ເມືອງນໍ້າບາກມີ 03 ຄົນ, ບ້ານປາກຍາງມີ 02ກໍລະນີ, ບ້ານວຽງຄໍາມີ 01 ກໍລະນີ, ເມືອງນານມີ 02 ຄົນ, ບ້ານໂພນໄຊ 02 ກໍລະນີ (ອາຊີບ: ນັກຮຽນແລະແມ່ເຮືອນ),

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *