ດີແທ້ບອກຕໍ່! ໃບໝໍນ້ອຍ ເປັນຢາດີຕານເຕັ້ນ ແລະ ພະຍາດຜິວໜັງ ໃຊ້ທາບໍ່ເກີນສາມມື້ ເຊົາຂາດປານປິດຖີ້ມ

ອັນນີ້ແມ່ນໃບຫມໍນອ້ຍມັນເປັນຢາດີຕານເຕັ້ນຫລືບູຮານເອີ້ນວ່າພຍາດລອ້ງແກ້ວ

ຖ້າແພດຫລວງເອີ້ນວ່າມະເຮັງຜິວຫນັງ ວິທີໃຊ້ປິດເອົາສາມໃບມາຍອ່ງໃສ່ນຳ້ຫນອ້ຍນຶ່ງແລ້ວທາລົງວັນລະ4_5ຄັ້ງບໍ່ເກີນສາມມື້ດີແທ້ແລ ມີຄົນໃຊ້ດີມາແລ້ວຈຶ່ງມາລົງບອກເພື່ອບຸນເທົ່ານັ້ນແລ..

.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *