ແ ຕ ກ ແ ລ້ ວ ສະ ພ າ ກ ໃ ຕ້

ແຕກແລ້ວ ສະພາກໃຕ້.

ນະຄອນໄກສອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ລຸງຂ້າງບ້ານຈຮາສັ່ນແທນເພິ່ນເດ.

6.000.000฿ ເບົາໆ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *