ອ່ານດ່ວນເດີ່ ແຊຕໍ່

ອ່ານດ່ວນ!ລະບຽບການເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກ ແລະ ໄປມາໃນນະຄອນຫລວງ.

ການເດີນທາງປະຕູເຂົ້າ-ອອກນະຄອນຫຼວງ

1). ລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆຂອງລັດ.

2). ບຸກຄົນທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຈາກທາງການ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ.

3). ຜູ້ທີ່ເວັບເປັນ ຫຼື ລົດໂຮງໝໍ.

4). ບຸກຄົນທີ່ໄປທຳການຜະລິດກະສິກຳ ປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດທີ່ໃກ້ຄຽງກັບບັນດາແຂວງທີ່ບໍ່ເປັນບ້ານແດງ.

ການເດີນທາງໄປມາພາຍໃນນະຄອນຫລວງ.

1). ພະນັກງານ ແລະ ພາຫານະ ເຊັ່ນ ທະຫານ, ຕຳ-ຫຼວດທີ່ໄປປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຢູ່ກົມກອງ ຫຼື ໄປເຮັດຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນໂຄວິດ.

2). ພະນັກງານ, ພາຫານະ ບໍລິສັດທີ່ພົວພັນກັບການແພດ ແລະ ປິ່ນປົວຢາປົວພະຍາດ, ອາສາສະມັກ ຫນ່ວຍກູ້ໄພ, ອາສາສະມັກວັດທະ

3). ບໍລິການໄຟຟ້າ, ນ້ຳປະປາ, ການສື່ສານ-ໂທລະຄົມມານາ ຄົມ,

4). ພະນັກງານສະເພາະກິດຂັ້ນຕ່າງໆທີ່ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນ.

5). ຜະລິດກະສິກຳປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ມີການຢັ້ງຢືນຈາກບ້ານ(ບໍ່ແມ່ນບ້ານແດງ)ແລະ ລະພື້ນທີ່ ການຜະລິດບໍ່ແມ່ນເຂດແດງ.

6). ຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຂອງບໍລິສັດຂະໜານາດກາງ ແລະ ຂະຫນາດໃຫຍ່ທີມີເອກະສານອານຸ ຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ.

7).ພະນັກງານສະຖານທູດ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດທີ່ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນ.

8). ສະເພາະຜູ້ເວັບເປັນຕ້ອງໄປໂຮງໝໍ (ກໍລະນີພິເສດ ).

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມອ່ານຕາມແຈ້ງການລຸ່ມນີ້.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *