ສຳປະທານ 5 ເຮັກຕາ ເຮັດແທ້ 100 ເຮັກຕາ.

ສຳປະທານ 5 ເຮັກຕາ ເຮັດແທ້ 100 ເຮັກຕາ.

ແມ່ນແທ້ ຫລື ບໍ ຈຸດຂຸດຄົ້ນຄຳ ໂດຍບໍລິສັດຫວຽດເຟືອງເຂດບ້ານດາກມັນ ເມືອງດາກຈຶງ ແຂວງເຊກອງ ຕາມເອກະສານອະນຸຍາດຂອງເມືອງ ແມ່ນ 5 ເຮັກຕາ.

ແຕ່ເຮັດຕົວຈິງແມ່ນເກືອບ100 ເຮັກຕາ.ແລະ ອີກຫລາຍບ່ອນທຸກບ້ານເຂດເມືອງດາກຈຶງ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *