ຈັດ ຊື້ ລົ ດ ສຸ ກ ເ ສີ ນ 50 ຄັນ

ຈັດ ຊື້ ລົ ດ ສຸ ກ ເ ສີ ນ 50 ຄັນ

ລັດຖະບານກູ້ເງິນຈາກເອດີບີຈັດຊື້ລົດ ສຸ ກ ເ ສີ ນ 50 ຄັນແຈກຢາຍໄປທົ່ວປະເທດ

ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021 ທີ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ມີພິທີມອບລົດສຸກເສີນ ຈຳນວນ 50 ຄັນ ໃຫ້ຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ມາຈາກທົ່ວປະເທດ. ເຊິ່ງລັດຖະບານໄດ້ຮັບເງິນກູ້ຈາກເອດີບີ (ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ) ທີ່ໄດ້ສະໜອງທຶນເພື່ອຈັດຊື້ໃນຄັ້ງນີ້.

ໂດຍອີງຕາມມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ່ X ຂອງພັກ ໄດ້ກໍານົດແນວທາງສາທາລະນະສຸກ ໄວ້ວ່າ: ຖືເອົາການປິ່ນປົວ ແລະ ສະໜອງບໍລິການສຸຂະພາບ ຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ມີຄຸນນະພາບ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ສະເໝີພາບເປັນສຳຄັນ. ປະຕິຮູບສາທາລະນະສຸກ ຢ່າງຮອບດ້ານ, ສ້າງລະບົບບໍລິການສຸຂະພາບທີ່ດີ ທີ່ຖືເອົາຄົນເປັນໃຈກາງ ໂດຍໃຫ້ບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບ.

ວຽກງານຈຸດສຸມປະຕິຮູບສາທາລະນະສຸກໄລຍະ III (2021-2025), ແຜນພັດທະນາສາທາລະນະສຸກ 5 ປີຄັ້ງທີ IX (2021-2025) ຕາມ 8 ແຜນງານ, 48 ແຜນງາຍຍ່ອຍ ແລະ 139 ໂຄງການແມ່ນແນໃສ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍການປົກຄຸມສຸຂະພາບທົ່ວປວງຊົນ ດ້ວຍການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການ ຫັນເປັນທັນສະໄໝ, ຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກຄົນ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ໃນເວລາເຈັບເປັນ ໂດຍຫຼີກເວັ້ນບັນຫາດ້ານການເງິນ ໄປຄຽງຄູ່ກັບ ການສ້າງເງື່ອນໄຂກຸ້ມຕົນເອງເທື່ອລະກ້າວ ຕາມທິດທີ່ຍືນຍົງໂດຍບໍ່ປະປ່ອຍຜູ້ໃດໄວ້ທາງຫຼັງ.

ປີ 2021 ແມ່ນປີທໍາອິດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາສາທາລະນະສຸກ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ໃນເງື່ອນໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ເຊິ່ງໄດ້ແຜ່ລາມໄປຫຼາຍແຂວງແລະ ເປັນໄພອັນ ຕະລາຍຮ້າຍແຮງຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການບໍລິການທາງດ້ານການແພດຢູ່ໂຮງໝໍລະດັບຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດແມ່ນມີຕົວເລກບໍລິການທີ່ຫລຸດລົງ

ການເຂົ້າເຖີງການບໍລິການສາທາລະນະສຸກຂອງປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ, ການນຳສົ່ງຄົນເຈັບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການນຳສົ່ງແມ່ຍີງຖືພາທີ່ມີບັນຫາ,ແມ່ຍີງເກີດລູກ ຕົກເລືອດ,ເດັກເຈັບ,ອຸປະຕິເຫດທ້ອງຖະໜົນ ແລະອື່ນໆ ທີ່ຈະນຳສົ່ງຈາກໂຮງໝໍໜື່ງໄປຫາໂຮງໝໍອື່ນທີ່ມີການບໍລິການທີ່ສູງກວ່າ ຍັງເປັນບັນຫາຫລາຍສົມຄວນຍ້ອນບໍ່ມີພາຫະນະນຳສົ່ງທີ່ເມາະສົມ,ອັນທີ່ມີກໍ່ເກົ່າ ເຮັດໃຫ້ມີການເສັຍຊີວິດ ໃນໂຮງໝໍແລະໃນລະຫວ່າງການນຳສົ່ງມີຕົວເລກສູງ

ດັ່ງນັ້ນ,ພັກ ແລະລັດຖະບານ ເຫັນໄດ້ເຖີງຄວາມຈຳເປັນ ແລະຕ້ອງແກ້ໄຂຢ່າງຮິບດ່ວນ ຈື່ງໄດ້ຕົກລົງ ແກ້ໄຂການເຂົ້າເຖີງການບໍລິການ ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງແມ່ຍີງຖືພາ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໂດຍສະເພາະຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ຈື່ງໄດ້ຕັດສີນໃຈ ກູ້ຢືມຈາກທະນາຄາານພັດທະນາອາຊີ ເພື່ອຈັດຊື້ ລົດ Ambulances ຈຳນວນ 50 ຄັນ

ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ບັນດາໂຮງໝໍຊຸມຊົນໃນທົ່ວປະເທດ, ແຕ່ເນື່ອງຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID- 19 ເພື່ອເປັນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ຈື່ງບໍ່ອາດຈັດພິທີມອບຮັບເວລາດຽວໄດ້ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄົນຫລາຍ ຈື່ງໄດ້ແບ່ງພິທີຮັບເປັນ 02 ຄັ້ງ; ຄັ້ງທີ 1 ແມ່ນວັນຈັນທີ 27 ກັນຍາ 2021 ກະຄືມື້ນີ້ ແລະ ຄັ້ງທີ 2 ແມ່ນຈະມອບຮັບ ວັນທີ 28-29 ກັນຍາ 2021.

ໃນພິທີມອບຮັບຄັ້ງນີ້ ມີ 11 ແຂວງ,ນະຄອນຫລວງ ໂຮງໝໍ 103 ກອງທັບ ແລະ ສູນປິ່ນປົວແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບຕາ.

ນອກຈາກນີ້ ເຮົາຍັງຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນຕື່ມ 81 ຄັນ ແຈກຢາຍໄປກ່ອນນີ້ 07 ຄັນ ຍັງ 74 ຄັນ ແມ່ນຈະໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້ບັນດາໂຮງໝໍແຂວງ, ໂຮງໝໍຊຸມຊົນ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບ

ຂ້າພະເຈົ້າຫັວງເປັນຢ່າງຍີ່ງວ່າລົດດັ່ງກ່າວນີ້ຈະໃຊ້ເຂົ້າໃນການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຮັບໃຊ້ວຽກງານໂກວິດ ກໍ່ຄືການບໍລິການຮັບສົ່ງຄົນເຈັບທົ່ວໄປໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການນຳສົ່ງ ເພື່ອຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖີງການບໍລິການຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ແມ່ ຍີງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນລຸແຜນພັດທະນາສາທາລະນະສຸກ 5 ປີຄັ້ງທີ IX, ບັນລຸ 11 ຕົວຊີ້ບອກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ ສປປລາວ ໄດ້ພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ.

ລາຍລະອຽດບັນດາໂຮງໝໍຊຸມຊົນທີ່ມາຮັບໃນຄັ້ງນີ້:

ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ມອບໃຫ້ 03 ໂຮງໝໍຊຸມຊົນ : ຜາອຸດົມ, ເມືອງເມີງ ແລະ ຫວ້ຍຊາຍ.

ແຂວງຫລວງພະບາງມອບໃຫ້ 03 ໂຮງໝໍຊຸມຊົນ :ນໍ້າບາກ, ໂພນທອງ ແລະ ພູຄູນ.

ແຂວງໄຊຍະບູລີມອບໃຫ້ 05 ໂຮງໝໍຊຸມຊົນ : ເມືອງເງີນ,ໄຊສະຖານ,ຄອບ,ບໍ່ແຕນ ແລະ ທົ່ງມີໄຊ

ແຂວງວຽງຈັນ ມອບໃຫ້ 02 ໂຮງໝໍຊຸມຊົນ: ເມືອງແມດ ແລະ ເມືອງກາສີ

ແຂວງໄຊສົມບູນ ມອບໃຫ້ 02 ໂຮງໝໍຊຸມຊົນ: ເມືອງລ້ອງຊານ ແລະ ເມືອງລ່ອງແຈ້ງ

ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ມອບໃຫ້ 02 ໂຮງໝໍຊຸມຊົນ: ເມືອງວຽງທອງ ແລະ ເມືອງໄຊຈຳພອນ

ແຂວງຄຳມ່ວນ ມອບໃຫ້ 03 ໂຮງໝໍຊຸມຊົນ: ເມືອງຫີນບູນ,ບົວລະພາ ແລະ ເມືອງຄູນຄຳ

ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ ມອບໃຫ້ 02 ໂຮງໝໍຊຸມຊົນ ເມືອງນອງ ແລະ ເມືອງທ່າພະລາານໄຊ

ແຂວງຈຳປາສັກມອບໃຫ້ 04 ໂຮງໝໍຊຸມຊົນ: ໂພນທອງ,ມຸນລະປະໂມກ,ປະທຸມພອນ ແລະ ເມືອງຈຳປາສັກ

ແຂວງເຊກອງ ມອບໃຫ້ 02 ໂຮງໝໍຊຸມຊົນ: ກະລືມ ແລະ ດາກຈືງ

ແຂວງສາລະວັນ ມອບໃຫ້ 03 ໂຮງໝໍຊຸມຊົນ: ສະມ້ວຍ,ຄົງເຊໂດນ ແລະ ລະຄອນເພັງ

ນະຄອນຫລວງ ມອບໃຫ້ ໂຮງໝໍຊຸມຊົນເມືອງປາກງື່ມ ແລະ ເມືອງໄຊທານີ

ໂຮງໝໍສູນກາງ : ມອບໃຫ້ໂຮງໝໍ 103 ກອງທັບ ແລະ ສູນປິ່ນປົວ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບຕາ

ລວມ 34ຄັນ ສ່ວນທີ່ຍັງ ແມ່ນຈະມອບໃຫ້ບັນດາແຂວງຕໍ່ໄປ.

ແຂວງຜົ້ງສາລີ ມອບໃຫ້ 03 ໂຮງໝໍຊຸມຊົນເມືອງໄຫ່ມ,ສຳພັນ ແລະ ບູນໃຕ້

ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ມອບໃຫ້ ໂຮງໝໍຊຸມຊົນນາແລ,

ແຂວງອຸດົມໄຊ ມອບໃຫ້ 02 ໂຮງໝໍຊຸມຊົນນາໝໍ້ ແລະ ເມືອງຮຸນ

ແຂວງຊຽງຂວາງ ມອບໃຫ້ ໂຮງໝໍຊຸມຊົນເມືອງຄຳ

ແຂວງຫົວພັນ ມອບໃຫ້ ໂຮງໝໍຊຸມຊົນສົບເບົາ

ແຂວງອັດຕະປື ມອບໃຫ້ ໂຮງໝໍຊຸມຊົນໄຊເຊດຖາ ລວມ 9 ຄັນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *