ອັນຕະລາຍເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດ!

ອັນຕະລາຍເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດ!

WHO (ອົງການອະນາໄມໂລກ) ປະກາດເຕືອນ ຢານໍ້າ 4 ຊະນິດ ມີສານປົນເປື້ອນເຮັດໃຫ້ກະທົບຫາໝາກໄຂ້ຫຼັງ .

ແລະ ໄດ້ພົບວ່າຢາດັ່ງກ່າວ ເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍໃນອິນໂດເນເຊຍເສຍຊີວິດ ເຊິ່ງມີຊື່ດັ່ງນີ້:

– Promethazine oral solution BP

– Kofexmalin baby cough syrup

– Makoff baby cough syrup

– Magrip N cold syrup

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *