ເຮືອນດີເປັນຕົ້ນເຫດຂອງການລະບາດຫຼາຍແຂວງ

ຈຸດລະບາດໂຄວດີ ຈາກການງັນເຮືອນດີ

1. ເຮືອນດີ ບ້ານນາຝາຍ ເມືອງນານ ແຂວງຫລວງພະບາງໄລຍະຕົ້ນເດືອນສິງຫາ ເປັນຈຸດລະບາດຂອງແຂວງຫລວງພະບາງແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ຫລວງນໍ້າທາ

2. ເຮືອນດີບ້ານສາງນ້ໍາມັນ ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈໍາປາສັກ ເປັນຈຸດລະບາດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

3. ເຮືອນດີ ບ້ານຫໍສິມ ເມືອງຜາໄຊ ແຂວງຊຽງຂວາງ​(ນໍາເຊື້ອໄປຈາກນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ)

4. ເຮືອນດີ ບ້ານໂພນ ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ (ນາເຊື່ອໄປຈາກນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ)

5. ເຮືອນດີ Uານທ່າເຮືອ ເມືອງລ້ອງຊານ ແຂວງໄຊສົມບູນ (ນໍາເຊື້ອໄປຈາກນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *