ແຊ ຂໍເປັນ ກໍາ ລັ ງ ໃຈ ໃ ຫ້ເດີ ຫຼາ ນ ນ້ອຍ

ອ້າຍຈອກຂໍເປັນກໍາລັງໃຈໃຫ້ເດີຫຼານນ້ອຍ.

ສູ້ສູ້ເດີຄົນບ້ານພະບາດສູ້ສູ້ເດີຂໍຄົນລະແຊເດີທຸກຄົນໃຫ້ກໍາລັງໃຈໃຫ້ຫຼານນ້ອຍທີ່ຢູ່ໃນບ້ານພະບາດສູ້ສູ້ເດີ

ຊົມຄິຼບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *