ສະພາບອັດຕາເງິນເຟີ້ ໃນເດືອນມີຖຸນາ 2022

ສະພາບອັດຕາເງິນເຟີ້ ໃນເດືອນມີຖຸນາ 2022

ອັດຕາເງິນເຟີ້ລວມ ເດືອນມີຖຸນາ 2022 ທຽບ ປີຕໍ່ປີ ຫຼືທຽບກັບເດືອນດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ສູງຂຶ້ນ 23,6% (ເດືອນພຶດສະພາ 2022 ແມ່ນ 12,8) ຊຶ່ງເປັນການເພີ່ມຂຶ້ນສູງ. ເນື່ອງຈາກ, ການສູງຂຶ້ນຂອງລາຄານ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟ, ອາຍແກ໊ສ໌, ການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກີບທຽບກັບສະກຸນເງິນຫຼັກ(ບາດ ແລະໂດລາ) ແລະສະກຸນເງິນຕາ, ໂດຍລາຄານ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟ ທຽບປີຕໍ່ປີ ເພີ່ມຂຶ້ນສູງຖິງ 107,1%, ແກ໊ສ໌ຫຸງຕົ້ນ 69,4%, ຄໍາຮູບປະພັນ 68,7%, ສິນຄ້າອຸປະໂພກບໍລິໂພກ ປະເພດອາຫານສໍາເລັດຮູບ ແລະທາດແປ້ງ, ເຄື່ອງປຸງແຕ່ງອາຫານ, ເຄື່ອງດື່ມບໍ່ແມ່ນເຫຼົ້າ, ເຫຼົ້າ ແລະຢາສູບ, ເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະເກີບ, ເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ ແລະອຸປະກອນສ້ອມແປງເຮືອນ, ເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ, ຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຢາ, ລົດ ແລະເຄື່ອງອາໄຫຼ່ລົດ, ບໍລິການໂດຍສານ, ການສຶກສາ, ບັນເທິງພັກຜ່ອນ ແລະເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວ ໂດຍສະເລ່ຍ ສູງຂຶ້ນ 26,9% ແລະປະເພດສິນຄ້າອາຫານສົດ, ພະລັງງານ ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ 20,0%. ,

ປັດໄຈ ແລະສາຍເຫດຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້ ເດືອນມີຖຸນາ 2022 ເພີ່ມສູງຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນມາຈາກປັດໄຈດັ່ງນີ້:

– ການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກີບທຽບໃສ່ເງິນຕາໃນເດືອນມີຖຸນາ 2022 ແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ມີທ່າອ່ຽງອ່ອນຄ່າລົງ ຊຶ່ງເພີ່ມຂຶ້ນເທົ່າຕົວ

– ລາຄານ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟ ແມ່ນຍັງມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ແລະບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການໃນສັງຄົມ ຊຶ່ງໃນເດຶອນມີຖຸນາ 2022 ລາຄານ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟໄດ້ມີການປ່ຽນແປງເຖິງ 4 ຄັ້ງ, ໃນນີ້ ລາຄາປັບເພີ່ມຂຶ້ນ 3 ຄັ້ງ. ສະນັ້ນ, ເມື່ອທຽບໃສ່ລາຄາໃນໄລຍະດຽວກັນກັບປີຜ່ານມາແມ່ນສູງເຖິງ 107,1%;

– ລາຄາອາຍແກັສ໌ຫຸງຕົ້ມ ຊຶ່ງທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 69,4%;

– ນອກຈາກນີ້, ປັດໄຈການຜະລິດຕ່າງໆ ຊຶ່ງໄດ້ມີການເກັບກໍາຂໍ້ມູນແບບບໍ່ເປັນທາງການ ກໍ່ມີລາຄາສູງຂຶ້ນເປັນເງົາຕາມໂຕເຊັ່ນ: ລາຄາປຸຍ, ອາຫານສັດ, ວັກຊິນ ແລະຢາສໍາລັບສັດລ້ຽງ, ຄ່າແຮງງານ ເປັນຕົ້ນ. ໂດຍລວມ ແລ້ວພຶ້ນຖານການຜະລິດສິນຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ ຍັງເພິ່ງພາການນໍາເຂົ້າວັດຖຸດິບເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຕົ້ນທຶນການຜະລິດທີ່ສູງ.

ບວກກັບສະພາບເສດຖະກິດຂອງໂລກຍັງຢູ່ໄລຍະທົດຖອຍ ທີ່ຜົນກະທົບຈາກຄວາມ ເຄັ່ງຕຶງຈາກສະຫະພາບເອລົບ.

ທີ່ມາ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.