ເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກກວມເນື້ອທີ່ 50 ເຮັກຕາ.

ເກັບກູ້ລະເບີດ

ບໍ່ທັນແຕກກວມເນື້ອທີ່ 50 ເຮັກຕາ.

ແຂວງໄຊສົມບູນ ຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ຂຶ້ນແຜນ ແລະ ກວດກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຢູ່ເມືອງອະນຸວົງ ແລະ ເມືອງລ້ອງແຈ້ງ, ຈຳນວນ 50 ເຮັກຕາ ໃນຈຳນວນ 58 ສຳຫຼວດພື້ນທີ່ປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ເມືອງອະນຸວົງຈຳນວນ 5 ບ້ານ ຄື: ບ້ານທົ່ງຄູນ, ທົ່ງຮັກ, ນໍ້າໂມ້, ນໍ້າຍອນ ແລະ ບ້ານນໍ້າຈັ້ງ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກບໍລິສັດພູເບ້ຍມາຍນິ່ງ ກວມເນື້ອທີ່ 58 ເຮັກຕາ.

ນອກຈາກນີ້ ຍັງສາມາດກວດກູ້ພື້ນທີ່ໄດ້ທັງໝົດ ຢູ່ເມືອງລ້ອງແຈ້ງ 21.900 ກວ່າຕາແມັດ ແຕ່ສຳຫຼວດ ກວດກູ້ຕົວຈິງແມ່ນ 19,180 ກວ່າຕາແມັດ ໃນນີ້ ສາມາດກວດກູ້ ບົ່ມບີ້ BLU 24 ຈຳນວນ 4 ໜ່ວຍ, ບົ່ມ 1 ໜ່ວຍ, ລູກປືນ 3 ຫົວ, ລະເບີດ M 26 1 ໜ່ວຍ, ຫົວລູກປືນໃຫ່ຍ 1 ຫົວ, ລູກປືນຄົກ 1 ລູກ.

ພ້ອມນີ້ ຍັງໄດ້ທໍາລາຍລະເບີດເຄື່ອນທີ່ ແລະ ສຳພາວຸດ ທີ່ປະຊາຊົນພົບເຫັນ ມີລູກຈະຫຼວດ 2 ລູກ, ລູກປືນໃຫຍ່ 3 ລູກ, ລູກປືນຄົກ 1 ລູກ ແລະ ລະເບີດຊະນິດອື່ນອີກຈຳນວນໜຶ່ງ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.