ເປັນພະນັກງານ 10 ພະຍາດ ບໍ່ຄວນຮັບ

10 ພະຍາດຮ້າຍທີ່ກຳລັງມ້າງເພປະເທດຊາດ.

ຮູ້ພະຍາດແລ້ວ ຖ້າບໍ່ຟ້າວປິ່ນປົວ ພະຍາດນັ້ນ ກໍຈະອອກລິດໜັກຍິ່ງຂຶ້ນເຖິງຕາຍໄດ້. ເພື່ອປົວພະຍາດຕ່າງໆທີ່ກ່າວມາໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ຂພຈ ສະເໜີໃຫ້ສ້າງແຜນປິ່ນປົວຢ່າງຈິງຈັງໂດຍການສ້າງແຜນປະຕິບັດ(Action Plan):

ກຳນົດວັນເວລາປິ່ນປົວແຕ່ລະພະຍາດ,ວິທີປິ່ນປົວ, ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມປະເມີນຜົນການປິ່ນປົວ ແລະ ມີ KPI/ຕົວຊີ້ບອກຜົນຮັບ.

ຖ້າເຮັດໄດ້ດັ່ງທີ່ກ່າວມາ, ເຊື່ອວ່າພະຍາດເຫຼົ່ານີ້ ຈະຄ່ອຍໆດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆຢ່າງແນ່ນອນ‼️.ດ້ວຍຄວາມປາຖະໜາດີ,

..

..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.