ລູກຫຼານໃຜກິນເຊົາເດີ້

ແຊຮບອກຕໍ່ໆກັນເດີພີນອ້ງເຕື ອ ນ ໄພ ລູກຫລານທາ່ນໃດມັກຊຶ້ເຂົ້າໜົມແບບນີ້ກິນແມ່ໃຫ້ເຊົາຊື້ເຊົາກິນເດີ ເຕືອນລູກບອກບອກລູກຫລານຫາ້ມກິນເດີ

ກິນແລ້ວ ເ ບື ອ ເ ປັນ ຜິ ດ,ວິນຫົວ, ຮາກ ອອກພື້ນຕາມຕົນໂຕ(ອັ ນ ຕ ະ ລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ)

.

.

ຢາລື່ມແຊຮຕໍ່ບອກຕໍ່

ທີ່ມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *