ທາມກາງສັງຄົມກໍາລັງພົບພໍ້ບັນຫາການຂາດແຄນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ,

ທາມກາງສັງຄົມກໍາລັງພົບພໍ້ບັນຫາການຂາດແຄນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ,

ຍັງມີບາງບຸກຄົນສວຍໃຊ້ໂອກາດຫາຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ຕົນເອງ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາການຄ້າ ໄດ້ລົງຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະເຮັດບົດບັນທຶກໃຫ້ຜູ້ລະເມີດ

ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການສວຍໂອກາດໃນຊວງວິກິດນໍ້າມັນ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.