ຈຳປາສັກ! ໜັກໜ້າຊຸມຊົມ 104 ຄົນ ແຊງທຸກແຂວງ ໜ້າຫ່ວງທີ່ສຸດ

– ນະຄອນຫຼວງ: 21. 19(ນໍາເຂົ້າ)2 (ຊຸມຊົນ)– ຫຼວງພະບາງ: 15. 3 (ນໍາເຂົ້າ)12 (ຊຸມຊົນ)– ບໍ່ແກ້ວ: 2 (ມ.ຕົ້ນເຜີ້ງ)

– ຫຼວງນໍ້າທາ: 2 (ຊຸມຊົນ)– ວຽງຈັນ: 1 (ຊຸມຊົນ)– ຄໍາມ່ວນ: 21. 4 (ນໍາເຂົ້າ)17 (ຊຸມຊົນ)– ສາລະວັນ: 9 .3 (ນໍາເຂົ້າ) 6 (ຊຸມຊົນ)

– ສະຫວັນນະເຂດ: 38. 27 (ນໍາເຂົ້າ) 11 (ຊຸມຊົນ)– ຈໍາປາສັກ: 113 .9 (ນໍາເຂົ້າ) 104 (ຊຸມຊົນ)– ເຊກອງ: 1 (ຊຸມຊົນ)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *