ແ ຮ ງ ງາ ນ ລາວ

ກຸ່ມ ແຮ ງງ ານລາວທີ່ເຂົ້ສູນກັກໂຕແລ້ວ ລັ ກ ໂ ຕ ນ ໜີ,

ກໍ່ ຄວາ ມ ວຸ້ ນ ວາ ຍບໍ່ ສະ ຫງົ ບ ແມ່ ນ ສ າຍ ເຫດມາຈາກ ກາ ນ ຕິ ດຢາ ເພາະຢູ່ສູນ

ບໍ່ມີໃຜ ກ້ າ ມ າສົ່ງ ຢ າ ໃ ຫ້ ກໍ່ເລີຍ ປ ວ່ງ ບ້ າ

ຊົມຄຼິບ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *