ແມ່ຫນີປະລູກແລ້ວ.. ຕໍ່ໄປພໍ່ສິລ້ຽງລູກເອງ

ແມ່ຫນີປະລູກແລ້ວ.. ຕໍ່ໄປພໍ່ສິລ້ຽງລູກເອງ

ບໍ່ຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ລູກອົດກິນເດັດຂາດ

ເປັນພາບທີ່ສະເທືອໃຈຂອງໃຜຫລາຍຄົນ ທີ່ພໍ່ມີໃຫ້ລູກ

ຖືກເມຍປຍໃຫ້ຢູ່ກັບລູກສອງຄົນ

ຍາມໄປເຮັດວຽກກະຕ້ອງພາໄປນຳ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.