ເຫັນໂພດໄດກໍກັ້ນນໍ້າຕາໄວບໍ່ຢູ່😭

ໂພດທັງນໍ້າຕາ ເຖິງເວລາພັກຜອ່ນແລ້ວ ຕໍໄປຈະບໍ່ເມືອຍອີກແລ້ວ.

ບໍ່ໄດ້ໄປເຮັດວງກໄກໆເພືອນ້າທີ່ແລ້ວ😭ຈົມວ່າຢາກກັບບ້ານ ຈົມວ່າຄິດຮອດພໍ່ແມ່&ບ້ານເກີດສຸດທາຍກໍບໍ່ຮອດບ້ານ ຢູ່ທາງນັ້ນຖາເດີພີນອ້ງກຳລັງໄປຫາ.

ລັບໄຫ້ສະບາຍເດີ ອ້າຍຂີ້ດື່😖ຈາກໄປແບບບໍ່ຂອບບໍ່ລາ😖ຄິດຮອດໄຈຈີຂາດແລ້ວ.

Sackda Souksounthone ເຈົ້າຈະຢູ່ໄນຄວາມຊົງຈຳຂອງພວກຂອ້ຍຕະຫອຼດໄປ.

ເຫັນໂພດໄດກໍກັ້ນນໍ້າຕາໄວບໍ່ຢູ່😭

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.