News

ຂ່າວດີ ໃຜວ່າງງານຮີບຟ້າວໄປສະໝັກດ່ວນ ຫຼາຍຕຳແໜ່ງລໍຖ້າທ່ານຢູ່ ທີ່ບໍລິສັດ ໂຮຢາ ລາວ

ຂ່າວດີ ໃຜວ່າງງານຮີບຟ້າວໄປສະໝັກດ່ວນ ຫຼາຍຕຳແໜ່ງລໍຖ້າທ່ານຢູ່ ທີ່ບໍລິສັດ ໂຮຢາ ລາວ

HOYA ບໍລິສັດ ໂຮຢາ ລາວ ຈໍາກັດບໍລິສັດ ໂຮຢາ ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 1941 ຢູ່ ເມືອງໂຕກຽວ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, Tຮຢ1 ເປັນບໍລິສັດຊັ້ນນໍາ ເຜະລິດເຄື່ອງມື ທາງ ດ້ານການແເມດເຊັ່ນ: ແກ້ວຕາເທຽມ, ຄອນແທັກເລນ, ກ້ອງສ່ອງໄນການຝາຕັດ ແລະ ເຄື່ອງມື ທາງເທັກໂນໂລຢີ ເຊັ່ນ: ເລນ ກ້ອງ, ເລນ ແວ່ນຕາ, LCD ແລະ ແມ່ນແກ້ວເກີນຄວາມ ຈໍາ (MEMORY DISR), ເຊີ່ງມີຫລາຍຮ້ອU ສາຂາໂນ ທົ່ວໂລກ. ໃນປະຈຸພື້ນນີ້ ພວກເຮົາມີໂຮງງານ ການ ຜະລິດແຜ່ນແກ້ວເກມ ຄວາມ 1 (NEMORY DISK) ຢູ ຝ: ( Uດໃທ , ເກວຽດນາມ ແລະ ໄດ້ຂະຍາຍໂຮງງານການ ຜະລິດມາທິ ປະເທດລາວ (ໃນນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ)

ເຊີງໄດ້ເປີດການ ຝະລັດແລ້ວໃນເດືອນເມສາ ປີ 2020 ເຝືນຕົ້ນມາ, ດັ່ງນັ້ນ ຕ້ອງການເມື ວນຮ່ວມງານຈໍານວນ ຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຄົນ, ແລະ ຫນື່ງໂມຕ່າ ແ IT ນຸ່ງທີ່ເມວກ ເຮົາຕ້ອງການຕາມລ: Uລະ Bຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້ :ປະກາດ ຮັບສະຫມັກງານພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແຫນ່ງ:

_1. ວິສະວະກອນປະກັນຄຸນະພາບ (Quality Assurance Engineer) : 1ຕໍາແຫນ່ງ 2. ວິສະວະກອນການຜະລິດ(Production Engineer): 3ຕໍາແຫນ່ງ 3. ວິສະວະກອນ IT(Programmer Engineer) : 1cnuni) 4. ວິສະວະກອນຄວບຄຸມການຜະລິດ (Production control Engineer) : 1ຕໍາແຫນ່ງ 5. ວິສະວະກອນຊ້ອມບໍາລຸງ(Maintenance Engineer) : 2ciun) 6. ວິສະວະກອນຄວບຄຸມຄຸນະພາບ (Quality control of Engineer) : 1ຕໍາແຫນ່ງ

ເງື່ອນໄຂສະຫມັກ:– ມີປະສົບການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ 1-3 ປີ – ຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ວິສະວະກໍາອຸດສາຫະກໍາ, ວິສະວະກໍາກົນຈັກ, ວິສະວະກໍາໄຟຟ້າ, ວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕີ້ ເປັນຕົ້ນ – ສາມາດໃຊ້ Computer ແລະ ເມາສາອ້ງກິດໄດ້ໃນລະດັບດີ – ມະນຸດສໍາພັນດີ, ມີທັກສະໃນການສື່ສານຕິດຕໍ່ປະສານງານ, ສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ມີຄວາມ ຮັບຜິດຊອບສູງ

ຫາກທ່ານສົນໃຈກ່ຽວກັບບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່ www.lioya.com – IIOSA COIRPOICATION _ ສະຖານທີ່ຕັ້ງ: ຕັ້ງຢູ່ A-04. ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ, ບ້ານ ນາໂນ (ທາງ 450 ປີ ຕັດໄປຫາ ຫຼັກ21). ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 221 044- 021 221 045 CV uru gwɔ: hlao.recruit.hr@hoya.com ກ່ອນວັນທີ 15 ມີນາ 2022 (ການສໍາພາດພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ທີ່ຖືກຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນ)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button