News

ຮານໍ້າຕາແຕກ..!! ເມື່ອສາວພອນເວົ້າຝຣັ່ງ VS ສາວໄກ່ ເວົ້າອັງກິດ (ມີຄລິບ)

ເມື່ອສາວພອນ ແລະ ສາວໄກ່ ເວົ້າພາສາຝຣັ່ງ ແລະ ອັງກິດ ຄວາມຮາກໍ່ບັງເກີດ.

ສ້າງສຽງຫົວທົ່ວຕິກຕ້ອກ ເບິ່ງເພື່ອຜ່ອນຄາຍ.

ແອັດເບິ່ງແລ້ວຫົວຈົນທ້ອງແຂງ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button