ສະບາຍດີພໍ່ແມ່ພີນອ້ງຫມູເພືອນທຸກຄົນແລະແມ່ໆ.

ສະບາຍດີພໍ່ແມ່ພີນອ້ງຫມູເພືອນທຸກຄົນແລະແມ່ໆ.

ທີມີໃຈສັດຖາສວຍແອ້ນ້ອຍຜູ້ລະເລັກຜູ້ລະນອ້ຍຊວ່ຍຫຼານ (ລູກເອື້ອຍຂ້ອຍເອງ)ຂອ້ງຂາພະເຈົາແດ່.

ຢູ່ບ້ານປາກມ່ອງ, ມ ນ້ຳບາກ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

. ເນືອງຈາກວ່າຫຼານຂອ້ງຂາພະເຈົາມີເສັນເລືອດຫົວໃຈສະຫລັບກັນເສັນເລືອດແດງໄປສູປອດແລະເສັນເລືອດດຳໄປສູຮາງກາຍເຊິງຈະເຮັດໃຫ້ອົກຊີບໍພຽງພໍ່ ສະນັ້ນອາການທີລູກຂາພະເຈົາເປັນຢູໃນຕອນນິ້ບໍສາມາດທີຈະປິນປົວຢູ່ລາວໃດ້ຕອ້ງໃດ້ໄປຜ້າຕັດຢູ່ຫວຽດລືໄທເທົານັ້ນ ..

ຕອ້ງໃຊ້ເງິນຈຳນວນຫລາຍເຊິງຕອນນິ້ທາງຄອບຄົວຂາພະເຈົາບໍມີເງິນພຽງພໍທີຈະພາຫຼານໄປໃດ້ #ເພາະເຄີຍເອົາໄປມາຮອບ1ແລ້ວ ຕອນນີ້ແມ່ນຈະເປັນຮອບ2 ຫຼານນ້ອຍໄດ້ປ່ວຍມາໄດ້ດົນແລ້ວ ແຕ່ກໍ່ເນື່ອງຈາກທຸກຍາກລຳບາກຫຼາຍ ຂາດເຂີນວັດຖຸເງິນຄຳ😭.

ຈິງວອນຜູ້ໃຈບຸນຊວ່ຍແດ່ ຜູ້ລະ5ຜູ້ລະ10ໃຫ້ໃດ້ໄປຜ້າຕັດໃນໄວ້ນິ້ໃຜ້ທີມີໃຈສັດຖາສາມາດໂອນເຂົາເລກບັນຊີຂອ້ງແມ່ເດັກໄດ້ເລີຍ

(ນິເລກບັນຊີເດີ 0101206478344
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ)

ບໍຊວ່ຍຍັງກະຂໍໃຫ້ຊວ່ຍແຊ້ໄຫ້ແດ່. 🙏🙏0309358963ເບີແມ່ແອ້ນ້ອຍເດີ🙏🙏ຂໍ່ຂອບໄຈ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *