ຕາມຄວາມເຊື່ອ..!! 3 ສິ່ງຕ້ອງຫ້າມ ບໍ່ຄວນມີໄວ້ໃນຫ້ອງນອນເດັດຂາດ

ຕາມຄວາມເຊື່ອ 3 ສິ່ງຕ້ອງຫ້າມບໍ່ຄວນມີໄວ້ໃນຫ້ອງນອນ1 ໂຕະເຮັດວຽກ ບໍ່ຄວນມີໄວ້ໃນຫ້ອງນອນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາກັບເຮືອນໄປແລ້ວເຮົາຍັງຄົງຕ້ອງເຮັດວຽກອີກ ບໍ່ແບ່ງບ້ານ, ບໍ່ແບ່ງບ່ອນເວລາເຮັດວຽກ.

2 ຫ້າມມີຕູ້ເຊບຢູ່ບໍລິເວນ ປາຍຕຽງ ຫຼື ຫົວບ່ອນ ຈະເຮັດໃຫ້ຄິດແຕ່ເລື່ອງເງິນ, ຄຽດເລື່ອງເງິນ.

3 ຫ້າມມີໂທລະທັດຢູ່ຫ້ອງນອນ ເພາະວ່າຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍໍ່ນອນ.

ຄັນຢາກນອນໃຫ້ນອນເລີຍ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *