ຄຳສັ່ງຈັບຕົວ

ຄຳສັ່ງຈັບຕົວ

ນາງ ພິມພາ ຫຼວງລາດ ອາຍຸ 48 ປີ ອາຊີບ ທຸລະກິດ ເຊີຶ້ອຊາດ ແລະ ສັນຊາດລາວ ຢູ່ບ້ານ ໜອງບອນ ເມີຶອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຂໍ້ຖີຶກຫາຟອກເງິນ, ສໍ້ໂກງຊັບພົນລະເມີຶອງ ແລະການປອມແປງເຊັກ ແລະ ນຳໃຊ້ເຊັກ ຫຼີຶ ພັນນະອີຶ່ນໂດຍບໍ່ຖີຶກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

ຊົມຄຼິບ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *