ດ່ວນ!ຕ້ອງການຮັບພ/ງກຳມະກອນເພີ່ມອີກ20ຄົນ

1;ສຳລັບພະນັກງານໃຫມ່: ສະຫວັດດີການສຳລັບຜູ້ຊາຍແມ່ນ3.000.000ກີບ/ເດືອນ/ຄົນ,ຍິງແມ່ນ2.000.000ກີບ/ເດືອນ/ຄົນ,ມີບ່ອນທີ່ພັກອາໄສໃຫ້ລ້ຽງເຂົ້າ3ຄາບ,ປະຕິບັດໂຕດີເດືອນຕໍ່ໄປແມ່ນເພີ່ມໃຫ້ ເປັນ3.600.00/ເດືອນສຳລັບຊາຍ.

ເງື່ອນໄຂ: ມີອາຍຸ18ປີຂື້ນໄປ.

+ນຳສຳມະໂນຄົວຫລືບັດປະຈຳຕົວຕິດໂຕມາພ້ອມ,ຢົກເວັ້ນບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສຽງໂຄວິດ ແມ່ນບໍ່ຮັບ.(ແຂວງອຸດົມໄຊຫາບໍ່ເຕນແມ່ນມີລົດໄປຮັບ)

ສະຖານທີ່ແມ່ນເຂດສະຖານີລົດໄຟບໍ່ເຕ່ນແຂວງຫລວງນ້ຳທາ,ສົນໃຈຕິດຕໍ່ໂທ02091675291

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *