News

ຢາດີຊ່ວຍບອກຕໍ່..!! ນຳ 2 ຢ່າງນີ້ມາຕົ້ມດື່ມ ປະດົງຂໍ່ຍ່າງບໍ່ໄດ້ເຈັບປວດອອກຮອ້ນ ຫາຍຂາດ

ອັນນີ້ແມ່ນຫຍາ້ຍຸບຍອບເອົາຮາກ.ກົກຫນາມແທ່ງບາງທອ້ງຖິ່ນເອີ້ນກົກຫນາມເຫມັ້ນເອົາລຳຕົ້ນທັງສອງຢາ່ງເອົາທໍ່ກັນລວມເປັນເຄິ່ງຂີດຕົ້ມໃສ່ນຳ້ນື່ງລີດຕົ້ມຟົດ 15 ນາທີ ແລ້ວຕອງກີນເຊົ້າສວາຍແລງຄັ້ງລະຈອກກອ່ນອາຫານ

ມັນເປັນຢາດີປະດົງໄຂ່ນຳຂໍ່ແຂ່ງຂາຍາ່ງບໍ່ໄດ້ແລ້ວກໍ່ເຈັບປວດອອກຮອ້ນຄືມີໂຕແລ່ນໄປມາກັດຢູ່ໃນຂາບາງເທື່ອຄືຖືກເຄື່ອງເຂົາໃສ່ຖ້າເປັນຄືອາຈານວ່າມານີ້ລອງຊອກມາເຮັດກີນເບິ່ງເດີຕາມສູດທີ່ບອກພຽງ 3 ຫມໍ້ ເຫັນຜົນດີໂລດ.

ຂໍໂທດຫລາຍໆເດີທີ່ບໍ່ຖືກໃຈຜູ້ທີ່ມີເງີນຫລາຍ ອາຈານລົງບອກເພື່ອບຸນແລະຜູ້ມີເງີນຫນອ້ຍແລະເພື່ອໃຫ້ລູກຫລານຈົດໄວ້ເປັນຕຳລາຢາສາທຸຂໍຈົ່ງເປັນບຸນນຳກັນດວ້ຍເທີ້ນໆ

ທີ່ມາ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button